Vedtekter

Vedtekter for Austin Healey Club Norway
Vedtektene er vedtatt på stiftelsesmøte den 24.03.2009. Siste endring årsmøtet 27.09.2020.

§ 1. Definisjon
2.1 Austin Healey Club Norway (AHCN) er en klubb for eiere av biler av merket Austin Healey, Healey, Jensen Healey og andre som vil tiltre klubbens formålsparagraf.

§ 2. Formål
2.2 Klubben skal arbeide for bevaring, økt forståelse, samt kunnskap om biler av merket Austin Healey, Healey, Jensen Healey
2.3 Klubben skal arbeide for at det blir arrangert aktiviteter hvor Healey-eiere og andre kan treffes for å utveksle kunnskap og dele sine interesser for Healey-biler.
2.4 Klubben skal legge til rette for at klubbens medlemmer kan få veteranbilforsikring i LMK

§ 3. Medlemskap
3.1 Medlemskap tegnes ved skriftlig innmelding i klubben.
3.2 Klubben har 2 kategorier medlemmer
3.2.1. Hovedmedlem. Kun dokumenterte eiere, og eiers ektefelle/samboer, av biler av merket Austin Healey, Healey og/eller Jensen Healey (registrert, forsikret, eller kjøpekontrakt med chassisnr.), kan være hovedmedlem.
3.2.2. Støttemedlem. (Personer og/eller organisasjoner som ønsker å støtte klubben.)
3.3 Kun hovedmedlemmer har stemmerett, og kun ett hovedmedlem pr. bil er stemmeberettiget.
3.4 Alle som har betalt kontingent har både møterett og talerett på årsmøter og lignende.
3.5 Medlemskapet er gyldig i perioden mellom kontingentforfall.

§ 4. Kontingent
4.1 Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall for det påfølgende året.
4.2 Medlemskap som tegnes 6 mnd. eller senere etter siste kontingentforfall betaler halv kontingent.
4.3 AHCN betaler kontingent for styrets medlemmer.

§ 5. Årsmøte
5.1 Årsmøte er klubbens høyeste organ.
5.2 Klubbens styre innkaller til årsmøte en gang i året i perioden 1. januar til 1. juli, med minst 6 ukers varsel.
5.3 Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller minimum 1/3 av stemmeberettigede medlemmene krever det.
5.4 Et hvert lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.
5.5 Hvert stemmeberettiget medlem kan maksimalt stille med to – 2 – fullmakter fra stemmeberettigede medlemmer.
5.6 Alle forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøte, skal være konkret formulert og begrunnet og skal sendes styret minst 4 uker før årsmøte.
5.7 Fullstendig saksliste med forslag skal publiseres for medlemmene minst 2 uker før årsmøtet
5.8 Alle vedtak avgjøres ved simpelt flertall (inkl.fullmakter).
5.9 Valg av styremedlemmer krever skriftlig valg. Annen stemmeavgivning gjøres ved håndsopprekning, med mindre en eller flere av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene krever skriftlig avstemning.
5.10 Årsmøtet skal behandle følgende saker:
5.10.1. Valg av dirigent, referent og 2 personer til å undertegne protokollen.
5.10.2. Registrering av stemmeberettigede medlemmer.
5.10.3. Godkjenning av innkalling
5.10.4. Godkjenning av dagsorden
5.10.5. Referat fra forrige årsmøte
5.10.6. Styrets beretning for siste periode
5.10.7. Regnskap siste periode
5.10.8. Budsjett for kommende periode
5.10.9. Fastsettelse av kontingent for Hovedmedlemmer og Støttemedlemmer for kommende periode
5.10.10. Innkomne forslag og saker som er publisert for medlemmene, ref. §5.7.
5.10.11. Valg

§ 6. Styret
6.1 Klubbens styre skal bestå av:
6.1.1. Leder
6.1.2. 3 – 4 styremedlemmer
6.1.3. 1 varamann
6.2 Styret velges av årsmøte
6.3 Valgperioden er 2 år.
6.4 For å sikre kontinuitet velges kun halve styret på samme årsmøte.
6.5 Leder velges hvert år.
6.6 4 medlemmer og 1 varamann med høyest stemmetall velges som styremedlemmer
6.7 Styret fordeler selv de forskjellige oppgavene mellom seg (nestleder, kasserer og sekretær osv)
6.8 Styret refunderer kun dokumenterte utgifter etter retningslinjer vedtatt av et enstemmig styre.
6.9 Saker i styret besluttes med alminnelig flertall.
6.10 Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede og en av dem er leder eller nestleder. Med kun 3 tilstede må beslutningen være enstemmig.
6.11 Ved stemmelikhet i styret, har styrets leder dobbeltstemme.
6.12 Fratrer et styremedlem i perioden, rykker varamann opp.

§ 7. Styrets oppgaver
7.1 Styret er i fellesskap ansvarlig for å utføre de plikter de er pålagt av årsmøte. Utover det som er nevnt i § 2, § 9 og i § 10 skal følgende oppgaver ivaretas:
7.1.1. Føring og ajourhold av medlemskartotek. Klubbens medlemskartotek og personregistre skal kun brukes i klubbsammenheng
7.1.2. Arrangement av møter, treff og turer. Styret kan beslutte at hovedmedlemmer prioriteres på enkelte turer.
7.1.3. Styret skal søke å holde kontakt med utenlandske Austin Healey klubber
7.1.4. Styret kan søke å treffe avtaler med leverandører av produkter og tjenester tilknyttet Austin Healey til beste for medlemmene.
7.1.5. Styret skal føre styreprotokoll der alle viktige beslutninger skal nedtegnes.Protokollen godkjennes av tilstedeværende styremedlemmer.
7.1.6. Styret skal selv nedtegne instruks for de enkelte styremedlemmer og eventuelle komiteer/arbeidsutvalg.
7.1.7. Styret kan nedsette arbeidsutvalg/komiteer for utredning eller utføring av spesielle oppgaver.
7.1.8. Eventuell utgivelse av et medlemsblad
7.1.9. Opprette, utvikle og vedlikeholde egen web-side på internett.

§ 8. Valgkomitè
8.1 Årsmøtet velger en valgkomitè bestående av 2 medlemmer for en periode på 2 år. Ett av medlemmene velges nytt hvert år.
8.2 Valgkomiteen er ansvarlig for – og skal på selvstendig grunnlag arbeide for å rekruttere personer til styret som egner seg, og er villige til å gjøre en innsats for klubben. Valgkomiteen fremmer eget forslag til styre for årsmøtet.

§ 9. Regnskap og Revisjon
9.1 Styret skal føre klubbens regnskap. Regnskapet følger kalenderåret
9.2 Klubbens regnskap skal revideres av en revisor.
9.3 Revisor velges på årsmøtet med alminnelig flertall.
9.4 Det reviderte regnskapet skal fremlegges for medlemmene på årsmøtet.

§ 10. Registre
10.1 Klubben kan opprette egne registre over særskilte modeller som går utover det vanlige medlemsregisteret.
10.2 Registrene føres av medlemmer utpekt av styre. Registrene er klubbens eiendom.

§ 11. Utmerkelser
11.1 Æresbevisning
En spesiell æresbevisning kan gis medlemmer og tillitsmenn som har gjort en innsats for klubben. Æresbevisningen skal inneholde mottakers navn og i hvilken anledning æresbevisningen er tildelt. Æresbevisning tildeles av styret etter forslag fra enten styret eller medlemmene.

11.2 Æresmedlemskap
Medlemmer som har gjort en spesielt stor innsats for klubben over tid, vært medlem i minst 10 år, innehatt tillitsverv og ellers profilert Austin Healey Club Norway og bilene på en utmerket måte, skal kunne utnevnes som æresmedlem av AHCN. Medlemmer av AHCN kan komme med forslag til kandidater og det sittende styret avgjør hvem som utnevnes til æresmedlem. En slik beslutning krever enstemmighet i styret. Æresmedlemmer tildeles en spesiell utformet plakett og fritt medlemskap i klubben. Overnevnte kan fravikes i helt spesielle tilfeller.

§ 12. Lovendringer og oppløsning
12.1 Endring av disse vedtektene krever 2/3 flertall på årsmøtet.
12.2 Oppløsning av klubben skjer med ¾ flertall på årsmøtet. Ved vedtak om ending eller oppløsning skal avstemning være skriftlig. Forslag om endring eller oppløsning skal bekjentgjøres for medlemmene før det kan behandles. Ved oppløsning av klubben skal eventuelle kassabeholdning og andre eiendeler oppbevares i inntil 3 år i påvente om det lar seg gjøre å starte klubben på nytt. Hvis ikke tilfaller klubbens midler LMK.

§13. Ikrafttreden
13.1 Disse vedtekter trer i kraft fra og med 12.05.2023.

Vedtektene kan lastes ned som PDF her: AHCN Vedtekter pr 12.05.2023